Pet's Hug

Πολιτική απορήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών του διαδικτυακού τόπου https://www.petshug.gr, τηρώντας τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση υπάρχουσας ή εφαρμογή νέας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ή αλλαγή της εταιρικής πολιτικής που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και fax και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο. Ο επισκέπτης – χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου δεν απαιτείται να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πλοηγηθεί ή να έχει πρόσβαση σε αυτόν. Στην περίπτωση όμως, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος είναι απαραίτητο να συμπληρώσει τα πεδία των σχετικών φορμών που επισημαίνονται με αστερίσκο, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να του παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προωθεί τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, να παρέχει αιτηθείσες από τον χρήστη υπηρεσίες, να επικοινωνεί με τους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες και να στέλνει στους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς από μέρους της Εταιρείας προκειμένου να γίνεται αξιολόγηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος και διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της. Συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα με τα στοιχεία του ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ως άνω επεξεργασία τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Αποδέκτες των Δεδομένων και Σκοπός Διαβίβασης

Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε υπαλλήλους και αντιπροσώπους της, σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εντός ή εκτός της χώρας κατοικίας των χρηστών, για τους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες όρους. Η Εταιρεία και τα ανωτέρω πρόσωπα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα στα γραφεία τους ή στους διακομιστές τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα δεδομένα αυτά απόρρητα.

Κατά κύριο λόγο η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία ενδέχεται όμως να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε διακομιστές συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Όταν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα διεθνώς, η Εταιρεία φροντίζει ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συνάπτοντας για παράδειγμα συμφωνίες προστασίας δεδομένων που εξασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων τηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας αυτών. Με την υποβολή των προσωπικών του δεδομένων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ανωτέρω διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία.

Η Εταιρεία και τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, έχουν επίσης το δικαίωμα να κοινοποιήσουν προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες δημόσιες αρχές ή σε άλλα πρόσωπα προς συμμόρφωση με τυχόν δικαστική απόφαση ή νόμιμη διαταγή και στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.

Συναίνεση Χρήστη – Δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης και Αντίρρησης

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να απαιτήσει τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους, καθώς και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία τους επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2310948084 και/ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@petshug.gr

Με τους παρόντες όρους γνωστοποιούνται στους επισκέπτες-χρήστες τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως προβλέπονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με τη γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ο χρήστης συναινεί στην αποστολή ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω e-mail από την Εταιρεία σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται και τυχόν προσφορές. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας του στην Εταιρεία μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Ο χρήστης μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της αποστολής αυτών των ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί data networks που προστατεύονται από standard firewalls και password protection προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων που παρέχει ο χρήστης μέσω διαδικτύου σε αυτήν. Επιθυμώντας τη θεμιτή χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία και διαδικασίες που τη διασφαλίζουν.

Cookies

Επισημαίνεται στους επισκέπτες – χρήστες ότι ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies. Με την είσοδο στον Διαδικτυακό Τόπο δημιουργούνται cookies στην ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη – χρήστη. Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο αποστέλλεται από μία διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη-χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα cookies δεν προσδιορίζουν από μόνα τους τον ίδιο τον επισκέπτη – χρήστη, αλλά μόνο την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο καταγράφουν τις περιοχές του Διαδικτυακού Τόπου στις οποίες έγινε επίσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής, τον χρόνο της επίσκεψης και τη δραστηριότητα που ολοκληρώθηκε στον Διαδικτυακό Τόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες είναι οι δημοφιλέστερες περιοχές του Διαδικτυακού Τόπου και για να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών – χρηστών. Για παράδειγμα, τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος εξασφαλίζουν ότι ορισμένα διαφημιστικά στοιχεία, π.χ. αναδυόμενα παράθυρα και επικαλύψεις, δεν εμφανίζονται πολύ συχνά κατά την ίδια επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο. Με τη χρήση των cookies η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει καμία προσωπική πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση κάποιου ατόμου. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του επισκέπτη-χρήση.

Τα cookies ενδέχεται να παρέχονται από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί «μόνιμα» cookies. Τα «μόνιμα» cookies έχουν σε γενικές γραμμές μακρόχρονη διάρκεια χρήσης, καθώς «συλλέγονται» και «ενημερώνονται» κάθε φορά που ένας επισκέπτης – χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα όπου χρησιμοποιείται το ίδιο ή παρόμοιο cookie. Σε γενικές γραμμές, τα cookies βοηθούν την Εταιρεία να βελτιώνει τον Διαδικτυακό Τόπο δίνοντάς της τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιες σελίδες θεωρούν οι επισκέπτες – χρήστες χρήσιμες και ποιες όχι. Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος δεν παρέχουν σε καμία περίπτωση πρόσβαση στην ηλεκτρονική συσκευή ή/και σε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον επισκέπτη – χρήστη, εκτός από τα δεδομένα που αυτός αποφασίζει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (browsers) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ώστε να μην δέχεται την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητάει την έγκρισή του κάθε φορά που πρόκειται να εγκατασταθεί ένα νέο cookie στο σκληρό του δίσκο. Μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) μπορεί επίσης ο επισκέπτης – χρήστης να απενεργοποιεί ή να διαγράφει ήδη υπάρχοντα cookies. Αν εμποδιστεί η εγκατάσταση ή απενεργοποιηθούν τα cookies του Διαδικτυακού Τόπου δεν θα είναι δυνατή η χρήση κάποιων υπηρεσιών του.

Καλάθι αγορών
Ενημέρωσέ με Θα σας ενημερώσουμε όταν το προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο. Παρακαλούμε αφήστε την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παρακάτω.

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Scroll to Top
0